របៀបធ្វើ Booting the Computer From USB or Disk

កម្មវិធីនេះសំរាប់​ Booting the Computer from USB ដើម្បីជួយសង្រ្គោះឯសារនៅពេលដែល Windows មានបញ្ហា….

និង​ មានសារប្រយោជន៏ជាច្រើនទៀត……..
មិត្តសាកល្បងទើបដឹង

របៀប​តំឡើង WordPress ដោយ​ប្រើ Cpanel

About angkortown

I am a programer
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s