ចំ/ ត្រៀមប្រលង (T. Kim y)

1/ Entity គឺជាព័ត៌មានជាក់លាក់មួយ ដែលយើងអាចប្រមូលផ្តុំធ្វើជាទិន្ន័យបាន ដូចជាព័ត៌មានរបស់មនុ ស្សម្នាក់ ទីកន្លែងមួយ វត្ថុអ្វីមួយ ឬក៏ព្រឹត្តិកាណ៏ណាមួយ ។ឧៈ 01,Chhun,Male,01/02/87,SHV គឺជា Entity ដែលបញ្ជាក់អំពីព័ត៌មានរបស់និស្សិតម្នាក់ ។

2/ Strong Entity Set គឺជា Entity Set ដែលមិនអាស្រ័យទៅនឹង Entity Set មួយផ្សេងទៀតឡើយ ។ Strong Entity Set ត្រូវបានតំណាងដោយចតុកោណកែងមួយ ។

3/ Weak Entity Set គឺជា Entity Set ទាំងឡាយណាដែលអាស្រ័យទៅនិង Entity Set មួយឬច្រើនផ្សេងទៀត។ Weak Entity Set ត្រូវតំណាងដោយចតុកោណកែងឌុប ។

4/ Attribute គឺជាឈ្មោះរបស់ជួរឈរ ដែលបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈ(Property) ឲ្យ Entity Set មួយ ។

5/ Super key ជាសំណុំនៃ Attributes ទាំងមូលនៃ Entity នៅក្នុង Table ។

6/ Candidate key គឺជា Attribute មួយឬបង្គុំរវាង Attribute ចាប់ពី ២ ឡើងទៅដែលមានតម្លៃឯកតា សម្រាប់តំណាងឲ្យ Entity មួយ ឬឈុតមួយ (Tuple) ខុសពី Entity ឬឈុត (Tuple) មួយផ្សេងទៀត ។

7/ Primary key គឺជា Candidate key មួយដែលត្រូវបានជ្រើសរើសធ្វើតំណាងសម្រាប់ Entity Set មួយ។

= គឺជា Column ឬ ក្រុមនៃ Column ដែលតម្លៃរបស់វាមានតែ ១គត់សម្រាប់កំនត់ឲ្យ record នីមួយៗមាន តែមួយគត់ក្នុង Table មួយ ។

8/ Secondary key គឺជា Attributes (ការរូមផ្សំនៃ Attribute ជាច្រើន) ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោ លបំណងស្រង់យកទិន្ន័យ ។

9/ Foreign key គឺជា Attributes ទាំងឡាយដែលមានតម្លៃស្ទួនស្ថិតនៅក្នុង Entity Set មួយសម្រាប់ធ្វើ ទំនាក់ទំនងជាមួយនិង Primary key របស់ Entity Set មួយផ្សេងទៀត ។

10/ Domain: the set permitted value each attribute, Sex(M, F, Male, Female) .

11/ Relationship គឺជាទំនាក់ទំនងគណិតវិឡាដែលមាន Entity ចាប់ពី 2 ឡើងទៅ ។

12/ Unary ជា Relationship ដែលមាន Entity មួយចូលរួម ។

13/ Binary Relationship គឺជា Relationship ដែលមាន Entity 2 ចូលរួម ។

14/ Ternary Relationship ជា Relationship ដែលមាន Entity 3 ចូលរួម ។

15/ Design ISSUES (VS)

– Use of Entity set VS an attribute.

– Use Entity set VS relationship set.

– Placement of relationship attribute.

– Replace non-binary relationship by binary relationship

16/ What’s Data? + information

– All of you know it already.

– The teacher know it already.

17/ What’s is data Analysis?

+ ជាការសិក្សាអំពី Object និង Concept ទាក់ទងទៅនិងការរៀបចំ ការបង្ហាញ និងការតាំងពត៌មាន ។

18/ Function Analysis សិក្សាទៅលើ Reality data កំណត់ Business Role ដែលត្រូវចូលរួមនៅក្នុង Business យើង ។

19/ Data Analysis យក Data និង Business Role ដែលបានមកពី Functional Analysis មកបង្កើតជា Data model .

19/ Physical Implementation យក Data model ដែលបានមកពី Data Analysis ទៅបង្កើតជា Physical Database .

+ និមិត្តសញ្ញា Function Analysis:

External Entity

Process

Data Store

Data Flow

20/ Data Analysis Phases:

– Conceptual Design យក Data+Business Rule ដែលបានមកពី Function Analysis មកបង្កើតជា Conceptual E-R Model .

– Logical Design : -Emphasison efficiency of the model, -normalization, -create a logical data model

– Process Design : -Identification of record volumes and access rates, -Transaction analysis, -create process data model.

21/ វិធីបង្កើត Conceptual E.R Model មានពីរ គឺ

+ Top down approach: ប្រើនៅពេលដែលយើងបង្កើត New Database

– identify the entity

– identify the relationship between entity

– identify the attribute

+ Button up approach: (ប្រើសង់ Database ដែលមាន Data ស្រាប់ )

– Collect data

– Identify entities + attribute

– Identify Relationship

22/ ដើម្បីបាន Conceptual E.R Model បានមាន ៣ ចំនុច គឺ

– Identifies data & Business Rule

– Classify : Entity, Attribute, Relationship

– Create a conceptual E.R Model

23/ Synonym: Attribute 2 មានន័យដូចគ្នាតែសរសេរខុសគ្នា បើស្ថិតនៅ Table តែមួយនោះយើងត្រូវ លុបមួយចោល បើវាស្ថិតនៅលើ Table ពីរផ្សេងគ្នានោះយើងត្រូវសរសេរឈ្មោះវាឲ្យដូចគ្នា ។

24/ Homonym: Attribute ពីរមានន័យខុសគ្នាតែសរសេរដូចគ្នានោះយើងត្រូវសរសេរវាឲ្យខុសគ្នា ។

25/ + Rule 1NF: a table is in 1NF if it contains no repeated item. The table of ROB must always satisfy 1NF.

+ Rule 2NF: a table is in 2NF if it has been normalize to 1NF, and all non-key columns which have functional dependency on part of primary key have been Remove.

+ Rule 3NF: a table is in 3NF if it has been normalize to 2NF, and all non-key columns which have functional dependency on another non-key columns have been Remove.

Advertisements

About angkortown

I am a programer
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s