ចំណេះដឹងទូរទៅ

កម្មវិធីនេះសំរាប់​ Booting the Computer from USB ដើម្បីជួយសង្រ្គោះឯសារនៅពេលដែល Windows មានបញ្ហា….

Insert a USB stick with at least 2GB of free space

The easiest way to get up an running with USB is to use the USB installer provided by pendrivelinux.com. You’ll need to download and install that and then come back here and follow the instructions.

យើងត្រូវធ្វើការ Download កម្មវិធី​ 2 គឺ

=> ១

http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/

ពេល Download រួច ត្រូវ Run វាដូចខាងក្រោម ៖

  1. Select Ubuntu Desktop Edition from the dropdown list
  1. Click ‘Browse’ and open the downloaded ISO file

3. Choose the USB drive and click ‘Create’

=> 2

ជា File ISO សម្រាប់ ធ្វើ boo-table

Advertisements

2 Responses to ចំណេះដឹងទូរទៅ

  1. Pingback: សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រខ្មែរឡូយ10

  2. Pingback: សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រខ្មែរឡូយ10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s