វីដេអូ៖ បន្ថែមព្រិល​ធ្លាក់ក្នុង WordPress blog

កាលពីអត្ថបទ ជាវីដេអូ​លើកមុន សំបុកអាយធី​បាន​បង្ហាញ​ជូន​លោកអ្នក​ពីរបៀប​ដាក់ព្រិល នៅក្នុងវ៉ិបសាយ WordPress ម្តង​រួចមក​ហើយ ដែល​ការតំឡើ​ងនោះ​ត្រូវការ​តំឡើង​បន្ដែម​នូវ Plugin។ តែនៅក្នុង WordPress Blog (wordpress.com) ឯនេះវិញ យើង​មិនចាំ​បាច់​ដាក់ ឬតំឡើ​ងអ្វីទាំងអស់ គ្រាន់តែ​ដាក់ឲ្យ​ដំណើរការ (Enable) នូវព្រិលនោះ​តែប៉ុន្នោះ។ សូមពិនិត្យមើល និងអនុវត្តន៍​តាមវីដេអូ​ខាងក្រោម៖

Advertisements

One Response to

  1. Pingback: angkortown

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s